สมัครเรียน

Application For New Student in TGBC English Program
ใบสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ จ.สมุทรปราการ

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หลักสูตร 3 ปี
Certificate of Vocational English Program (3 Academic Years)
初级职业教育课程(中专)จำนวน 2 หลักสูตร

1. Business Computer Program 商务计算机 (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
2. Foreign Language Business Program 商务外语 (ภาษาต่างประเทศธุรกิจ)

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หลักสูตร 2 ปี
High Vocational Certificate (Diploma) English Program (2 Academic Years)
高等职业证书课程 (大专) จำนวน 3 หลักสูตร

1. Foreign Language Business Program 商务外语 (ภาษาต่างประเทศธุรกิจ)
2. Digital Business Program Technology program 数字商务技术
2.1 Digital Business 数字商务 (ธุรกิจดิจิทัล)
2.2 Mobile Application for Business 移动商务应用程序 (โมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ)

ค่าเทอม
สำหรับชาวไทย
หลักสูตร ปวช. 32,000 บาท
หลักสูตร ปวส. 34,000 บาท

Tuition fee( for Non-Thai student)
Vocational English Program
32,000 THB + 5,000 THB Admission fee

High Vocational English Program
34,000 THB + 5,000 THB Admission fee


X