เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ (Thai GLOBAL Business Administration Technological College) หรือชื่อย่อ TGBC ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559เป็นวิทยาลัยเอกชนประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ตั้งอยู่บนพื้นที่จำนวน 5 ไร่ 3 งาน 3 ตารางวา วิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้เยาวชนไทยเป็นมืออาชีพในการทำงาน เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร เน้นภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน การจัดการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางวิชาชีพบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการเองได้ ห้องเรียนปรับอากาศทุกห้อง มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Class Room เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย ก้าวทันเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนนักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ จนมีความรู้ และทักษะตรงตามสมรรถนะวิชาชีพที่กำหนด มีกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ทำได้ กล้าแสดงออก มีเหตุผล รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักตนเอง ห่างไกลยาเสพติด ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพ ปลูกจิตสำนึก ให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ คู่คุณธรรม และมีความจงรักภักดีต่อสถานบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

วิสัยทัศน์

สถานศึกษาชั้นนำที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล

ปณิธาน

มุ่งมั่นสร้างคุณค่าการอาชีวศึกษาไทยสู่สากล

เอกลักษณ์

สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้วิชาชีพชั้นนำ

อัตลักษณ์

สมรรถนะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี

พันธกิจ

  • พัฒนากำลังคนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล
  • พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ การระดมทรัพยากรกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการ  การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย
  • เสริมสร้างระบบคุณภาพ และมาตรฐานการอาชีวศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
50
PROFESSIONAL INSTRUCTORS
87
NEW COURSES EVERY YEAR
25
LIVE SESSIONS EVERY MONTH
277
PROFESSIONAL TEACHER

Our Skilled Instructors

X